Ugodnosti za člane
8 decembra, 2018
Uveljavljanje JUBILEJNE nagrade!
14 decembra, 2018

Ocenjevanje v Javnem Sektorju

 

Aktualna in pomembna tema v javnem sektorju je letno podeljevanje ocen in redno napredovanje glede na pridobljene ocene!

Prva slika prikazuje leta kjer so bila napredovanja zamrznjena v celoti ali pa je bila ocena podana vendar tisto leto se samo napredovanje ni izvedlo! Bodite pozorni če se napredovanje takrat ni izvedlo se bi pa moralo upoštevati naslednje leto ali leto za tem ko je bila omogočena odmrznitev napredovanj. Podrobno preglejte leta ki so bila ocenjena in število prejetih ocen, ki ste jih prejeli!

 

Roki in načini objav so javno objavljeni v Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 5417. POZOR POTREBNO JE UPOŠTEVATI VSE SPREMEMBE OD LETA OBJAVE!

 

 

A.  ZAKONSKI POGOJI:

  • Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca.
  • Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev.  Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).
  • Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.

 

 

B.  TOČKOVNO VREDNOTENJE OCEN: 

Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.

5 oz. Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
4 oz.  Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
3 oz. Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
2 oz.  Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
1 oz.  Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.

 

 

C.  ČASOVNO RAZPOREDITEV NAPREDOVANJ in ŠTEVILO  NAPREDOVANJ ZA 1 ali 2 PLAČILNA RAZREDA:

Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.

Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.

Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.

Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj tri.

 

 

D.  KDAJ NAPREDUJEMO ?

Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred. NE DRŽI VEČ!!!!

NAPREDOVAJE SE IZVDE:

  1. Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev

Ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se spremeni tako, da od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv,  pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje

 

E.  PRITOŽBA NA OCENO

V primeru, da je javni uslužbenec bil ocenjen in seznanjen z oceno, a se z oceno ne strinja, začne teči rok za podajo zahteve za preizkus ocene pred komisijo naslednji dan po seznanitvi z oceno in se izteče osmi delovni dan od seznanitve z oceno (prvi odstavek 17. a člena ZSPJS). Enako pravilo glede teka rokov velja v primerih, ko je javni uslužbenec bil seznanjen, da ni ocenjen.

Če javni uslužbenec ni bil seznanjen z ne-ocenitvijo, osemdnevni rok začne teči 16. 3. 

PAZLJIVOST IN OPOZORILO VSEM ZAPOSLENIM, spremljajte svoje ocenitve in spremljajte leta pridobljenih ocen!  V letih krize se je spreminjalo veliko in veliko dodatnih sprememb je uvedlo kaos v ocenjevanje v zamrznjenih letih in delno zamrznjenih letih!

Vsem članom sindikata lahko pomagamo mi! Vse ocene so shranjene pri vašem delodajalcu in so vam lahko dostopne preko vašega vodje!

Bodite skrbni in spremljajte VAŠE OCENE!

.

.

Vse dobro!

.

Kokovnik Robert

Praprotnik Grega
SO SSS – PERGAM

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja